معتدل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • ملایم
 • فونتیک فارسی

  mo'tadel
 • صفت
  temperate, moderate, mild, equable, balmy, soft, fair, tempered
  • - آب‌و‌هوای معتدل

  • - equable climate
  • - آب‌وهوای معتدل شیراز

  • - the soft climate of Shiraz
  • - آن کشور در ناحیه‌ی معتدل قرار دارد.

  • - That country is located in the temperate zone.
 • میانه‌رو
 • فونتیک فارسی

  mo'tadel
 • صفت
  moderate, tactful, middle-of-the-road, neutral, reasonable, gentle, avoiding extremes, mild-mannered, mild-tempered
  • - سیاستمدار موضعی معتدل نسبت به آن موضوع اتخاذ کرد.

  • - The politician took a moderate stance on the issue.
  • - معلم دانش‌آموز را به خاطر رویکرد معتدلی که نسبت به درس خواندن داشت و توانسته بود بین تلاش و خودمراقبتی تعادل برقرار کند، تحسین کرد.

  • - The teacher praised the student for their moderate approach to studying, balancing hard work with self-care.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معتدل

پیشنهاد و بهبود معانی