منظور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • هدف، قصد، مقصود
 • فونتیک فارسی

  manzoor
 • اسم
  purpose, intention, sense, objective, notion, point, end, destination, purport, intent, idea, object
  • - او کوشید منظور واقعی خود را پنهان بدارد.

  • - He tried to cloak his real intention.
  • - نتوانستم منظور واقعی او را دریابم.

  • - I could not decipher his real intention.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد منظور

لغات نزدیک منظور

پیشنهاد و بهبود معانی