پرسانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فرستنده رادیو یا رادار
  • interrogator
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرسانه

پیشنهاد و بهبود معانی