پنهان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مخفی
 • فونتیک فارسی

  penhaan
 • صفت
  hidden, concealed, veiled, shrouded, covert, camouflaged, occult, latent, dark, slinky, undercover, secluded, hugger-mugger, stealthy, furtive, clandestine, invisible
  • - رمزی در سطور شعر او پنهان شده بود.

  • - A cipher had been concealed among the lines of his poem.
  • - گنج پنهان

  • - a hidden treasure
 • محرمانه
 • فونتیک فارسی

  penhaan
 • صفت
  secret, confidential, arcane
  • - لطفا این مکالمه را پنهان نگه دار و آن را برای شخص دیگری بازگو نکن.

  • - Please keep this conversation confidential and do not share it with anyone else.
  • - بازرسی پنهان

  • - confidential investigation
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پنهان

لغات نزدیک پنهان

پیشنهاد و بهبود معانی