پولدار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • غنی، ثروتمند
 • فونتیک فارسی

  pooldaar
 • صفت
  wealthy, rich, circumstanced, moneyed, well-off, loaded, well-to-do, millionaire, well-heeled, affluent, capitalist
  • - کاسبی آن دو برادر رونق گرفت و هردو پولدار شدند.

  • - The two brothers' business flourished and they both became rich.
  • - بازرگان پولدار

  • - a rich merchant
  • - همه‌جور آدمی آنجا بود از پولدار گرفته تا فقیر.

  • - There were people from every walk, rich and poor.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پولدار

پیشنهاد و بهبود معانی