چشم بند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • وسیله‌ای برای بستن چشم
 • فونتیک فارسی

  cheshmband
 • اسم
  blindfold, blinker
  • - او به خاطر چشم‌بندی که محکم دور سرش بسته شده بود، نمی‌توانست چیزی ببیند.

  • - She couldn't see anything because of the blindfold that was tightly tied around her head.
  • - قبل از شروع بازی چشم‌بند را بست.

  • - He put on the blindfold before playing the game.
 • شعبده‌باز
 • فونتیک فارسی

  cheshmband
 • اسم
  illusionist, juggler, conjurer, prestidigitator, legerdemainist
  • - کودکان محو توانایی چشم‌بند شدند که چندین توپ را در آن واحد در هوا نگه می‌داشت.

  • - The children were fascinated by the juggler's ability to keep several balls in the air at once.
  • - نمایش چشم‌بند بسیار تاثیرگذار بود.

  • - The juggler's act was so impressive.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشم بند

لغات نزدیک چشم بند

پیشنهاد و بهبود معانی