ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Circumlocution

ˌsɜrːkəmləˈkjuːʃn ˌsɜːkəmləˈkjuːʃn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable formal
  بیان غیرمستقیم، پیچاندن کلام و سخن
  • - The politician's circumlocution kept him from making any direct promises.
  • - پیچاندن سخن سیاست‌مدار، او را از دادن هرگونه وعده‌ی مستقیم باز داشت.
  • - His constant use of circumlocution in his speech made it difficult to understand his true message.
  • - استفاده‌ی مداوم او از بیان غیرمستقیم در سخنرانی، درک پیام واقعی او را دشوار می‌کرد.
 • noun countable uncountable
  طول و تفصیل در کلام، درازگویی، اطناب
  • - The author's circumlocution added depth and complexity to her writing.
  • - اطناب نویسنده به نوشته‌ی او عمق و پیچیدگی می‌بخشد.
  • - The writer's excessive use of circumlocution in his novel made the storyline hard to follow.
  • - استفادهی بیش‌از حد نویسنده از درازگویی در رمانش باعث شد که دنبال کردن خط داستانی سخت شود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد circumlocution

 1. noun indirect speech
  Synonyms: beating around the bush, circumambages, diffuseness, discursiveness, euphemism, gassiness, indirectness, periphrase, periphrasis, pleonasm, prolixity, roundabout, tautology, verbal evasion, verbality, verbiage, wordiness
  Antonyms: conciseness, directness, straightforwardness, terseness

ارجاع به لغت circumlocution

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «circumlocution» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/circumlocution

لغات نزدیک circumlocution

پیشنهاد بهبود معانی