فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Following

ˈfɑːloʊɪŋ ˈfɒləʊɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  followed
 • شکل سوم:

  followed
 • سوم شخص مفرد:

  follows
 • شکل جمع:

  followings

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  تعقیب، پیروی، زیرین
  • - the following year
  • - سال بعد (از آن)
  • - the following people were present at the meeting....
  • - اشخاص زیر در جلسه حاضر بودند.....
  • - a following tide
  • - جریان دریایی هم‌سو
  • - a following wind
  • - باد مساعد
  • - This television show has a large following.
  • - این نمایش تلویزیونی بسیار خواهان دارد.
  • - Following dinner we went home.
  • - پس از شام به منزل رفتیم.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  ذیل، شرح ذیل
 • noun
  هواداران، هواخواهان، پیروان، طرفداران، مریدان
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد following

 1. adjective happening, being next or after
  Synonyms: after a while, afterward, attendant, a while later, back, by and by, coming, coming after, coming next, consecutive, consequent, consequential, directly after, ensuing, henceforth, hinder, in pursuit, in search of, in the wake of, later, later on, latter, next, next off, on the scent, posterior, presently, proximate, pursuing, rear, resulting, sequent, sequential, serial, seriate, specified, subsequent, succeeding, successive, supervenient, then, trailing, when
  Antonyms: first, leading, preceding
 2. noun persons of an interest or belief
  Synonyms: adherents, audience, circle, clientage, clientele, cortege, coterie, dependents, entourage, fans, group, groupies, hangers-on, patronage, patrons, public, retinue, rout, suite, support, supporters, train
  Antonyms: disbelievers

لغات هم‌خانواده following

 • noun
  follower, following
 • adjective
  following
 • verb - transitive
  follow

ارجاع به لغت following

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «following» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/following

لغات نزدیک following

پیشنهاد بهبود معانی