به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

From

frəm frəm
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • plural preposition A1
  از، به‌واسطه، درنتیجه، از روی، مطابق، از پیش
  • - from noon to midnight
  • - از ظهر تا نیمه شب
  • - to take a pencil from the pocket
  • - مدادی را از جیب در آوردن
  • - to leave from the station
  • - از ایستگاه عزیمت کردن
  • - a letter from Mehri
  • - نامه‌ای از مهری
  • - truths learned from reading
  • - حقایق آموخته‌شده از (راه) خواندن
  • - away from danger
  • - دور از خطر
  • - away from home
  • - دور از مأوا
  • - Take two from four!
  • - دو را از چهار کم کن!
  • - Snow kept us from going.
  • - برف ما را از رفتن بازداشت.
  • - He was recently released from jail.
  • - او اخیراً از زندان آزاد شد.
  • - to tell one thing from another
  • - یک چیز را از چیز دیگر باز شناختن (تمیز دادن)
  • - to tremble from fear
  • - از ترس لرزیدن
  • - He is coming from Italy.
  • - او از ایتالیا می‌آید.
  • - hear (from) the reed....
  • - بشنو از نی ....
  • - little did I know, from the start, that you are unkind and fickle
  • - من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد from

 1. preposition outside of, separating
  Synonyms: against, in distinction to, out of possession of, taken away
 2. preposition arising out of
  Synonyms: beginning at, coming out of, deriving out of, originating at, starting with

ارجاع به لغت from

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «from» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/from

لغات نزدیک from

پیشنهاد بهبود معانی