«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

It معنی

 • American English phonetic: ɪt
 • British English phonetic: ɪt
 • (Noun) (Pronoun) آن، آن چیز، آن جانور، آن کودک، او (ضمیر سوم شخص مرد)
  • - Who cooked it?
  • - کی آن را پخت؟
  • - The cow is hers and she milks it.
  • - گاو مال اوست و وی آن را می‌دوشد.
  • - It doesn't matter.
  • - اهمیت ندارد.
  • - "Who is that?" "It's me!"
  • - «کیست؟» «منم!»
  • - Is it Hassan?
  • - حسن است؟
  • - No, it's Hossein.
  • - نه حسین است.
  • - It is raining.
  • - دارد باران می‌آید.
  • - It's hot.
  • - گرم است.
  • - It's a beautiful day.
  • - روز زیبایی است.
  • - Is it far to Sari?
  • - (از اینجا) تا ساری دور است؟
  • - It's Friday.
  • - جمعه است.
  • - It will soon be winter.
  • - بزودی زمستان خواهد شد.
  • - It is 20 kilometers from here to Niassar.
  • - از اینجا تا نیاسر بیست کیلومتر است.
  • - It's my turn.
  • - نوبت من است.
  • - I can't understand it!
  • - نمی‌فهمم!
  • - Stop it!
  • - بس کن!
  • - How is it going?
  • - چه خبر؟ اوضاع چطور است؟
  • - It's OK!
  • - عیبی نداره!
  • - It makes me angry the way she is always complaining.
  • - (این روش) شکایت دائمی او مرا عصبانی می‌کند.
  • - It is good being an artist.
  • - هنرپیشه بودن خوب است.
  • - What is it like to be engaged?
  • - نامزد بودن چطور است؟
  • - It proved difficult to reach an agreement.
  • - دستیابی به توافق دشوار بود.
  • - It surprised me to hear that she is getting married.
  • - از شنیدن اینکه دارد ازدواج می‌کند تعجب کردم.
  • - It is true that he stole the book.
  • - صحت دارد که کتاب را دزدید.
  • - Is it known where they went?
  • - آیا معلوم است کجا رفتند؟
  • - It was kind of you to come.
  • - لطف کردید آمدید.
  • - It was foolish of him to say that!
  • - گفتن آن (حرف) توسط او احمقانه بود!
  • - It seems (that) he had lost his way.
  • - ظاهراً راه خود را گم کرده بود.
  • - As it happens, I know the person you spoke of.
  • - از قضا کسی را که درباره‌اش حرف زدی، می‌شناسم.
  • - It looks as if it is going to snow.
  • - مثل اینکه می‌خواهد برف بیاید.
  • - It was Ali who broke the glass.
  • - (آن) علی بود که لیوان را شکست.
  • - It was water (that) she gave us, not alcoholic beverages.
  • - به ما آب داد نه مشروبات الکلی.
  • - It was exactly ten years ago that my mother passed away.
  • - درست ده سال پیش بود که مادرم فوت کرد.
  • - She ran for it!
  • - زد به چاک! (رفت!)
  • - He lorded it.
  • - او خیلی به دوستان خود فخر می‌فروخت.
  • - She decided to leave her job and go it alone as a lawyer.
  • - او تصمیم گرفت شغل خود را رها کرده و تک و تنها به وکالت دادگستری بپردازد.
  • - He was in for it!
  • - حقش بود!
  • - If it hadn't been for the snow, I would have gone.
  • - اگر (به واسطه‌ی) برف نبود، رفته بودم.
  • - He's no longer with it.
  • - دیگر سر در نمی‌آورد، دیگر دستش توی کار نیست، خنگ شده است.
  • - The horse was old and it died.
  • - اسب پیر بود و مرد.
  • - I picked up the book and put it on the table.
  • - کتاب را برداشتم و آن را روی میز گذاشتم.
  • - It is mine.
  • - (آن) مال من است.
  • - Everyone knows it.
  • - همه آن را می‌دانند.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator