Pull (one's) Rank On

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    (آمریکا- عامیانه) مقام خود را به رخ کشیدن، (ارتش) از درجه یا ارشدیت خود سوء استفاده کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک pull (one's) rank on

پیشنهاد و بهبود معانی