معنی به

 • bah
 • how nice!, how lovely!, oh!, wow!
 • better
 • to, at, by, with, against
 • well done!
 • quince

معنی به

 • (حرف اضافه) به، نشان قید
 • /be-/
 • preposition which terns a word into an adverb
  • - به‌زودی
  • - soon
  • - به خواست خدا
  • - God willing

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator