معنی بود

  • bovad
  • (می )باشد
  • he/ she/ it is
  • was
  • existence

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary