فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dark

dɑːrk dɑːk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  darks
 • صفت تفضیلی:

  darker
 • صفت عالی:

  darkest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A2
  تاریک، تیره
  • - a dark night
  • - شب تاریک
  • - In winter, it gets dark at five p.m.
  • - زمستان‌ها ساعت پنج بعد از ظهر هوا تاریک می‌شود.
  • - dark glasses
  • - عینک تیره
  • - dark gray
  • - خاکستری تیره
  • - a tall dark Italian
  • - ایتالیایی بلند بالا و سبزه فام
  • - She has long dark hair.
  • - او گیسوان بلند و تیره‌ای دارد.
  • - the darkest parts of Africa
  • - ناشناخته‌ترین نواحی افریقا
  • - the darkest day of my life
  • - تیره‌ترین روز زندگانی من
  • - They responded to our criticism with dark looks.
  • - آنان با نگاه‌های خشم‌آلود خود نسبت به انتقاد ما واکنش نشان دادند.
  • - the dark powers that caused the war
  • - نیروهای اهریمنی که موجب جنگ شدند
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun uncountable
  تاریکی، شب
  • - I am not afraid of the dark.
  • - از تاریکی نمی‌ترسم.
  • - in the dark of the night
  • - در تاریکی شب، در دل شب
  • - We'd better wait till dark.
  • - بهتر است تا شب صبر کنیم.
  • - We got there a little after dark.
  • - کمی پس از تاریک شدن هوا به آنجا رسیدیم.
  • - I am completely in the dark about their true intention.
  • - از منظور واقعی آن‌ها اصلاً سردر نمی‌آورم.
 • verb - intransitive
  تاریک شدن
 • verb - transitive
  تیره کردن، تاریک کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dark

 1. adjective lack of light
  Synonyms: aphotic, atramentous, black, blackish, caliginous, Cimmerian, clouded, cloudy, crepuscular, darkened, dim, dingy, drab, dull, dun, dusk, dusky, faint, foggy, gloomy, grimy, ill-lighted, indistinct, inky, lightless, lurid, misty, murky, nebulous, obfuscous, obscure, opaque, overcast, pitch-black, pitch-dark, pitchy, rayless, shaded, shadowy, shady, somber, sooty, stygian, sunless, tenebrous, unlighted, unlit, vague
  Antonyms: bright, brilliant, illuminated, light, lucid, luminous, radiant, shining, visible, vivid
 2. adjective shaded complexion, hair
  Synonyms: adumbral, bistered, black, brunet, brunette, dark-complexioned, dark-skinned, dusky, ebon, ebony, sable, swart, swarthy, tan
  Antonyms: light
 3. adjective hidden, secret
  Synonyms: abstruse, anagogic, arcane, cabalistic, complicated, concealed, cryptic, deep, Delphian, enigmatic, esoteric, intricate, knotty, mysterious, mystic, mystical, mystifying, not known, obscure, occult, puzzling, recondite
  Antonyms: apparent, distinct, evident, manifest, plain, visible
 4. adjective grim, hopeless
  Synonyms: bleak, cheerless, dismal, doleful, drab, foreboding, gloomy, joyless, morbid, morose, mournful, ominous, sinister, somber, unpropitious
  Antonyms: bright, brilliant, encouraging, hopeful, shining
 5. adjective evil, satanic
  Synonyms: atrocious, bad, corrupt, damnable, foul, hellish, horrible, immoral, infamous, infernal, nefarious, sinful, sinister, vile, wicked
  Antonyms: good, moral
 6. adjective ignorant
  Synonyms: benighted, uncultivated, unenlightened, unlettered, unread
 7. adjective angry, upset
  Synonyms: dour, forbidding, frowning, glowering, glum, ominous, scowling, sulky, sullen, threatening
  Antonyms: cheerful, happy, pleased
 8. noun place, time without light
  Synonyms: caliginosity, darkness, dead of night, dimness, dusk, duskiness, evening, gloom, midnight, murk, murkiness, night, nightfall, nighttime, obscurity, opacity, semidarkness, shade, shadows, twilight, witching hour
  Antonyms: brightness, day, daylight, daytime, illumination, light, lightness, morning
 9. noun ignorance; mystery
  Synonyms: concealment, denseness, inscrutability, seclusion, secrecy, thickness
  Antonyms: cognizance, enlightening, intelligence, sense, sensibility, understanding

Collocations

 • after dark

  سرشب، پس از فرا رسیدن شب

 • before dark

  پیش از غروب، پیش از فرا رسیدن شب

Idioms

لغات هم‌خانواده dark

ارجاع به لغت dark

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dark» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dark

لغات نزدیک dark

پیشنهاد بهبود معانی