معنی ساده

  • saade
  • simple, plain, easy, artless, unmixed, pure

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator