معنی طبیعی

  • tabi'i
  • natural, physical, normal

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary