ملنگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • سرمست، سرخوش
 • فونتیک فارسی

  malang
 • صفت
  عامیانه sprightly, lively, spirited, jovial, gay, happy
  • - کودکان ملنگ سرخوشانه در پارک بازی کردند.

  • - The lively children played happily in the park.
  • - پیرزن ملنگ عاشق رقصیدن و آواز خواندن در پارک بود.

  • - The sprightly old woman loved to dance and sing in the park.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ملنگ

لغات نزدیک ملنگ

پیشنهاد و بهبود معانی