معنی ورقه

  • varaghe
  • sheet, leaf, paper, document, form, coat, layer, card

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary