معنی پوسته

  • pooste
  • crust, scale, pellicle

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary