ژاله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • شبنم
 • فونتیک فارسی

  zhaale
 • اسم
  dew, hoarfrost
  • - (جان میلتون) از نیمروز تا شبانگاه پر ژاله

  • - from noon to dewy eve
  • - چمن از ژاله خیس شده بود

  • - The grass was wet with dew
 • نام زن
 • فونتیک فارسی

  zhaale
 • اسم خاص
  a feminine proper noun, Zhaleh
  • - ژاله با همه جور آدمی جوش می‌خورد

  • - Zhaleh mixes with people of all types
  • - ژاله همیشه سرش توی کتاب است

  • - Zhaleh always has her head in a book

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژاله