کثافت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • کثیفی، پلیدی، آلودگی
 • فونتیک فارسی

  kesaafat
 • اسم
  impurity, dirt, dirtiness, mess, filth, foulness, scum, soil, filthiness, grime, crud, squalor, shit, squalidness, muck, smudge, grubbiness
  • - دستانت پر از کثافت است؛ برو آن‌ها را بشور.

  • - Your hands are full of filth; go wash them!
  • - او روی کثافت گوسفند پا گذاشت.

  • - She stepped on sheep dirt.
 • آدم پست، آدم ناپاک
 • فونتیک فارسی

  kesaafat
 • اسم
  عامیانه crud, scumbag
  • - او آدم کثافتی است و همیشه درمورد دیگران غیبت و شایعه‌پراکنی می‌کند.

  • - She's such a crud person, always gossiping about others and spreading rumors.
  • - برو گم شو، کثافت!

  • - Get lost, you scumbag!
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کثافت

پیشنهاد و بهبود معانی