کیف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kayfa
  • how?
  • purse (of money), bag, briefcase, brief - bag, attache - case, portfolio
  • intoxicating drug, opiate, kick, pleasurable thrill, [ext.]enjoyment, pleasure, treat
  • شهر
  • Kiev
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کیف

لغات نزدیک کیف

پیشنهاد و بهبود معانی