«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

معنی گره

 • (اسم) تنیدگی اجزای اجسام خمپذیر در هم به صورت برآمدگی، در هم پیچیدگی طناب یا ریسمان و غیره
 • gereh
 • knot, bright, knurl, burl, snarl, tie, loop
  • - گره طناب را محکم کن
  • - tighten the knot on the rope
  • - گره انداختن
  • - to make knotted, to tangle, to snarl, to foul, to kink, to tie, to knot
  • - گره پروانه‌ای
  • - bow knot
  • - گره خفت، گره لغزان، گره علف کش
  • - slipknot
  • - گره را با دندان باز کردن
  • - to undo a knot with one's teeth / to resort to drastic measures
  • - گره را باز کردن، گره را گشودن
  • - to undo a knot, to open a knot, to disentangle, to resolve a difficulty
  • - گره راست، گره دو حلقه
  • - reef knot, square knot
  • - گره شُل
  • - granny knot
  • - گره کور
  • - entangled knot, entanglement, gordian knot, catch
  • - گره هشت، گره هشتی
  • - figure of eight, figure-eight knot
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی گره

 • (اسم) (گیاه شناسی) جای باقی مانده از محل رویش برگ بر روی ساقه، گره چوب
 • gereh
 • node, button, burl, gnarl

معنی گره

 • (اسم) (کالبد شناسی) توده‌ی متراکم یافته‌ی عصب و بافت پیوندی، عقده، دژپیه
 • gereh
 • node, dodule, gland, tumor
  • - گره عصبی، گانگلیون، پِیگره
  • - ganglion
  • - گره لنفی، گره تنابه‌ای
  • - lymph node

معنی گره

 • (اسم) (کشتیرانی) واحد طول در دریانوردی، یک میل دریایی ( ۶۰۷۶/۱۲ پا در سرعت، گره دریایی)
 • gereh
 • nautical mile, knot
  • - سرعت متوسط این کشتی ده گره در ساعت است
  • - the average speed of this boat is ten knots per hour
  • - گره ملوانی
  • - hitch

معنی گره

 • (اسم) (مجازی) آنچه گشودن یا حل آن دشوار است
 • gereh
 • problem, dilemma, complication
  • - کسی نیست که گره از کار او بگشاید
  • - there is no one who can solve his problem
  • - گره اصلی
  • - sticking point, the main problem or dilemma, the catch
  • - گره افتادن
  • - to become knotted, to become fouled, to get tied (up), to kink, to tie, to knot
  • - گره بر ابرو افکندن
  • - to knot the eyebrows, to frown, to scowl
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator