«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Cliffhanger Or Cliff-hanger معنی

  • American English phonetic: ˈklɪfˌhæŋərɔːrˈklɪfhæŋər
  • British English phonetic: ˈklɪfhæŋərɔːˈklɪfhæŋə
  • (Noun) (در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی) برنامه یا فیلم چند شبه (سریال) که هر شب با صحنه‌ای هیجان‌انگیز تمام می‌شود
  • (Noun) (داستان یا وضع) هیجان‌انگیز

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator