Go To Pieces

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom Collocation
    1- تکه‌تکه شدن، فرو ریختن، خرد شدن 2- کنترل خود را از دست دادن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد go to pieces

  1. Verb break down
    Synonyms: fall apart, go mad, lose it

لغات نزدیک go to pieces

پیشنهاد و بهبود معانی