فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jaundice

ˈdʒɒːn- / / ˈdʒɑːn- ˈdʒɔːndɪs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  پزشکی زردی، یرقان، دچار یرقان کردن، برشک و حسد درافتادن
  • - a jaundiced view of life
  • - نگرش بدبینانه نسبت به زندگی
  • - She looked at my paintings with a jaundiced eye.
  • - او با نگاه حاکی از بیزاری به نقاشی‌های من نظر افکند.
  • - Did you notice the jaundice in her expression?
  • - آیا متوجه تلخی قیافه او شدی؟
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jaundice

 1. noun A rough and bitter manner
  Synonyms: icterus, biliousness, bitterness, hepatitis, acrimony, leptospirosis, acerbity, tartness, thorniness
 2. verb To affect with the negativity or bitterness of jaundice.
  Synonyms: bias
 3. verb To cause to have a prejudiced view
  Synonyms: bias, prejudice, prepossess, warp

ارجاع به لغت jaundice

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jaundice» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jaundice

لغات نزدیک jaundice

پیشنهاد بهبود معانی