فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Librarian

laɪˈbreriən laɪˈbreəriən
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    librarians

معنی

  • noun countable
    کتابدار
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد librarian

  1. noun A professional person trained in library science and engaged in library services
    Synonyms: custodian, curator, keeper, caretaker, bibliosoph, bibliothecary, bibliothec, cataloger, officer in charge of the library, bibliognost

ارجاع به لغت librarian

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «librarian» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/librarian

لغات نزدیک librarian

پیشنهاد بهبود معانی