معنی برش

  • borsh
  • cut(ting), slice, section, coupon
  • borsch
  • yellow ochre

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary