معنی خالص

  • khaales
  • public domain, crown land
  • pure, unmixed, net

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary