معنی ماده

  • maade
  • female
  • matter, [fig.] essence, article, abscess

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary