مدیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • اداره‌کننده
 • فونتیک فارسی

  modir
 • اسم
  director, manager, principal, editor, superintendent, boss, headmaster, administrator, operator, head, executive
  • - شاگردان دسته‌جمعی نزد مدیر رفتند.

  • - The students went in a body to the principal.
  • - کارگران خواهان برکناری مدیر جدید شدند.

  • - The workers requested the dismissal of the new manager.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مدیر

لغات نزدیک مدیر

پیشنهاد و بهبود معانی