پایبند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • متعهد، وفادار
 • فونتیک فارسی

  paayband
 • صفت
  bound, duty bound, under, faithful, dependent, observant, respecter
  • - پایبند رسوم

  • - bound by conventions
  • - پایبند آداب معاشرت

  • - observant of the rules of etiquette
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پایبند

لغات نزدیک پایبند

پیشنهاد و بهبود معانی