معنی کند

  • kand
  • blunt, dull, slow, stupid, [adv.] slowly, [n.] stocks

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary