پوچ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بیهوده
 • فونتیک فارسی

  pooch
 • صفت
  meaningless, null, vain, absurd, phantom, rubbish, frivolous, twaddle, futile, hokum, frothy, vacuous
  • - ادعاهای پوچ

  • - absurd claims
  • - زندگی این چنین پوچ بسیار ناخوشایند است .

  • - Such an absurd life is ghastly.
  • - شعر پوچ

  • - meaningless poetry
  • - ادعاهای او همه پوچ هستند.

  • - His claims are all rubbish.
 • توخالی
 • فونتیک فارسی

  pooch
 • صفت
  empty, hollow, vacuous, inane, blank, dud, windy
  • - لذایذ پوچ

  • - empty pleasures
  • - اظهارات پوچ استاندار

  • - the vacuous comments of the governor
 • عامیانه tosh
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پوچ

پیشنهاد و بهبود معانی