کمپ ترک اعتیاد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مرکزی که به بیماران درگیر اعتیاد در فرایند ترک اعتیاد کمک می‌کند
 • فونتیک فارسی

  kampe tarke e'tiyaad
 • اسم
  drug rehabilitation center, stop addiction center
  • - مرکز ترک اعتیاد پر از افرادی بود که برای غلبه بر اعتیاد خود به دنبال کمک بودند.

  • - The drug rehabilitation center was filled with individuals seeking help to overcome their addiction.
  • - شورای شهر با احداث مرکز جدید ترک اعتیاد موافقت کرد.

  • - The city council approved the construction of a new stop addiction center.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمپ ترک اعتیاد

پیشنهاد و بهبود معانی