کم عقل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kam'aghl
  • foolish, imprudent
  • عامیانه nuts, nutty
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کم عقل

لغات نزدیک کم عقل

پیشنهاد و بهبود معانی