فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Among

əˈmʌŋ əˈmʌŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • preposition B1
  (amongst=) میان، در میان، بین، از جمله، در زمره
  • - He felt safe because he knew he was among his friends.
  • - احساس امنیت می‌کرد چون می‌دانست بین دوستانش است.
  • - Please let's keep this among ourselves.
  • - لطفاً این موضوع بین خودمان بماند.
  • - Helen was the fairest among Grecian women.
  • - در میان زن‌های یونانی هلن از همه زیباتر بود.
  • - Morteza is among my best friends.
  • - مرتضی در زمره‌ی بهترین دوستان من است.
  • - Don't quarrel among yourselves!
  • - بین خودتان دعوا نکنید!
  • - He passed among the crowd.
  • - از میان جمعیت رد شد.
  • - He liked to live among foreigners.
  • - دوست داشت در میان خارجیان زندگی کند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد among

 1. preposition in the middle of; between
  Synonyms: amid, amidst, betwixt, encompassed by, in dispersion through, in the midst of, in the thick of, mid, surrounded by, with
  Antonyms: away from, outside, separate
 2. preposition in a group
  Synonyms: by all of, by the whole of, in association with, in connection with, in the class of, in the company of, mutually, out of, together with, with, with one another
  Antonyms: separate

ارجاع به لغت among

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «among» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/among

لغات نزدیک among

پیشنهاد بهبود معانی