«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Bird معنی

 • American English phonetic: bɜːrd
 • British English phonetic: bɜːd
 • [Countable] پرنده، مرغ، جوجه، مرغان
  • - Most birds lay eggs.
  • - اکثر پرندگان تخم می‌گذارند.
  • - He is a rare bird.
  • - او مرد عجیب و غریبی است.
  • - I saw some rare birds there.
  • - تکه‌های خوبی در آنجا دیدم.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator