«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Bobtail معنی

  • American English phonetic: ˈbɒbteɪl
  • British English phonetic: ˈbɒbteɪl
  • (Noun) (Verb - transitive) (Adjective) دم کل، اسب یا سگ دم کل، هرچیز ناقص یا مختصر‌شده، آدم مهمل
    • - a bobtail(ed) horse
    • - اسب دم‌کوتاه (دم چتری)

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator