«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Bulb معنی

 • American English phonetic: bʌlb
 • British English phonetic: bʌlb
 • (Noun) [Countable] لامپ چراغ برق، پیاز گل، هر نوع برآمدگی یا تورم شبیه پیاز
 • (Noun) [Countable] لامپ برق
  • - a flower bulb
  • - پیاز گل
  • - a tulip bulb
  • - پیاز لاله
  • - an onion bulb
  • - پیاز (یا ریشه‌ی) پیاز
  • - an electric light bulb
  • - لامپ برقی
  • - the bulb of a syringe
  • - بدنه‌ی سرنگ
  • - the bulb of a thermometer
  • - شکم (بخش برآمده‌ی) حرارت سنج
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator