«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

معنی در

 • (اسم) در، محلی برای ورود و خروج (به‌طور معمول چوبی یا فلزی) که باز و بسته می‌شود
 • dar
 • door, gate, hatch, trapdoor, doorway, gateway, stile, turnstile, ply-
  • - در خانه‌ی آن‌ها آهنی است.
  • - the door of their house is made of iron
  • - (حافظ) در میخانه ببستند خدایا
  • - o, God, they closed the tavern door...
  • - (مولوی) گفت پیغمبر که گر کوبی دری / عاقبت زان در برون آید سری
  • - said the Prophet, if you keep knocking on a door / a head will finally come through the door
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی در

 • (اسم) سرپوش بطری و قوطی و غیره، کلاهک، درپوش
 • dar
 • cap, lid, cork, top, plug, stopper, bung
  • - در قوطی قهوه را با زحمت باز کردم.
  • - i removed the lid of the coffee can with difficulty
  • - این بطری در ندارد
  • - this bottle does not have a cap
  • - در چمدان من با زیپ بسته می‌شود.
  • - the top of my suitcase closes with a zipper
  • - در بطری
  • - bottle cap
  • - در قوطی را باز کن
  • - open the lid of the can
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی در

 • (اسم) گشادگی دیوار و غیره برای عبور
 • dar
 • opening, orifice, aperture, mouth

معنی در

 • (اسم) موضوع، مقوله، باب
 • dar
 • subject, topic, heading
  • - از هر دری سخن گفت.
  • - he spoke about many topics

معنی در

 • (اسم) راه دسترسی یا حصول
 • dar
 • way, method, stratagem, manner, mode, means
  • - چون شکست خوردند، از در آشتی درآمدند.
  • - because they were defeated, they sought the way of peace
 • in, inside, within, at, during
  • - چقدر پول در بانک داری؟
  • - how much money do you have in the bank?
  • - (عبدالله انصاری) در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
  • - in there is anyone in the house, one word should suffice
  • - جواهرات را در جعبه‌ای قرار دادم.
  • - i put the jewels inside a box
  • - در این اتاق
  • - inside this room
  • - در یک ساعت آنرا نوشت
  • - he wrote it within an hour
  • - در چه هنگام؟
  • - at what time?
  • - در این مدت
  • - during this time
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی در

 • (حرف اضافه) به سوی، به طرف
 • dar
 • at, to, toward, in the direction of
  • - (سعدی) نگه کرد رنجیده در من فقیه / نگه کردن عاقل اندر سفیه
  • - the sage looked at me with hurt in his eyes / the look of a wise man at a fool

معنی در

 • (حرف اضافه) راجع به، درباره‌ی
 • dar
 • about, in relation to, concerning
  • - در این‌باره با من حرف نزن.
  • - don't talk to me about this
  • - درباره‌ی اضافه حقوق‌ها هنوز تصمیم نگرفته‌اند.
  • - they haven't yet made a decision concerning pay raises
  • - در سیاست اصلاً وارد نیستم.
  • - i am not at all involved in politics
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

معنی در

 • (حرف اضافه) در هنگام، در زمان، در حین
 • dar
 • during, while, in
  • - در زمستان پالتو می‌پوشم.
  • - in wintertime, I wear an overcoat
  • - در مثل مناقشه نیست!
  • - an example is not to be questioned too closely!

معنی در

 • (حرف اضافه) درست، دقیقاً، سر
 • dar
 • exactly, quite, on, at
  • - در دم پاسخ داد
  • - he answered instantly
  • - در ساعت مقرر آمد
  • - he came at the appointed time

معنی در

 • (حرف اضافه) پیشوند فعل
 • dar
 • throughly, utterly, complete, well
  • - این دو ماده را باهم درآمیختند.
  • - they mixed these two ingredients thoroughly

معنی در

 • (حرف اضافه) ضرب‌به‌در، نشان طول و عرض
 • dar
 • by
  • - یک قالی سه در چهار
  • - a three-by-four (meters) carpet
  • - اتاقی به وسعت هفت متر در نه متر
  • - a room with an area of seven by nine meters

معنی در

 • (پیشوند) معنی فعل (کارواژ) را مؤکدتر یا روشن‌تر می‌کند
 • dar
 • a prefix that makes the verb more emphatic, clearer, etc.

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator