معنی مهر

  • ma(e)hr
  • marriage - portion
  • sun
  • affection
  • seal, stamp, impression
  • Mehr is the seventh month of the Iranian calendar [has 30 days]

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary