معنی پایدار

  • paaydaar
  • permanent, costant, faithful, firm, [phys.] stable

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary