چند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chand
  • some, several, a few, how many?, [maney.] how much?, [lit.]how long?
  • عامیانه couple
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چند

لغات نزدیک چند

پیشنهاد و بهبود معانی