چنگال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • وسیله‌ای فلزی برای غذا خوردن
 • فونتیک فارسی

  changaal
 • اسم
  fork, pitchfork
  • - چنگال و قاشق

  • - fork and spoon
  • - همسایه‌ها کارد و چنگال به ما قرض دادند.

  • - The neighbors lent us knives and forks.
 • پنجه، چنگ
 • فونتیک فارسی

  changaal
 • اسم
  talon, claw, pincer, clutch, paw, tentacles, nipper, toils, jaws, grip, grasp
  • - نبینی که چون گربه عاجز شود - بر آرد به چنگال چشم از پلنگ

  • - indeed, when a cat is at bay, she will claw a tiger's eyes away
  • - عقاب چرخی زد و با چنگال خود خرگوش را ربود (بلند کرد).

  • - The eagle swooped and picked up the rabbit in its claws.
  • - او از چنگال پلیس مخفی فرار کرد.

  • - He escaped the clutches of the secret police.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چنگال

لغات نزدیک چنگال

پیشنهاد و بهبود معانی