«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Persian معنی

 • American English phonetic: ˈpɜːrʒn
 • British English phonetic: ˈpɜːʃn / / -ʒn
 • (Noun) (Adjective) فارسی، ایرانی
  • - Persian carpets are world-renowned.
  • - فرشهای ایران در جهان معروف است.
  • - A Persian man and two Greek women
  • - یک مرد ایرانی و دو زن یونانی
  • - Do you know Persian?
  • - فارسی بلدید؟
  • - Persian poetry
  • - شعر فارسی
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator