«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Fluency معنی

 • American English phonetic: ˈfluːənsi
 • British English phonetic: ˈfluːənsi
 • (Noun) روانی، سلاست
  • - A style characterized by fluency and clarity.
  • - سبکی که ویژگی آن شیوایی و روشنی است.
  • - He speaks five languages with fluency.
  • - او پنج زبان را روان حرف می‌زند.

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator