فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fribble

ˈfrɪbəl ˈfrɪbl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun verb - transitive verb - intransitive adjective
    بیهودگی، کار بیهوده، آدم سبک، یاوه‌گویی کردن، لکنت داشتن، ور رفتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fribble

  1. noun
    Synonyms: fritter, frivolity, frivolous, trifle

Phrasal verbs

ارجاع به لغت fribble

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fribble» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fribble

لغات نزدیک fribble

پیشنهاد بهبود معانی