با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

G

dʒiː dʒiː
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun
  هفتمین حرف الفبای انگلیسی و لاتین
 • noun
  صدای این حرف که در انگلیسی گاهی معادل "گ" (مثل go) و گاهی معادل "ج" (مثل gem) است
 • noun
  (در فهرست‌ها و ردیف‌ها) رقم هفتم
 • noun
  هر چیزی به این شکل :G
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد g

 1. noun A unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30 (1,073,741,824) bytes
  Synonyms: gigabyte, gb, gibibyte, gib
 2. noun The 7th letter of the Roman alphabet
  Synonyms: gram, g, gramme, chiliagon, chiliarch, gm, geotropism, lakh
 3. A purine base found in DNA and RNA; pairs with cytosine
  Synonyms: guanine
 4. noun The cardinal number that is the product of 10 and 100
  Synonyms: thousand, one-thousand, 1000, m, k, chiliad, grand, thou, yard
 5. noun A unit of force equal to the force exerted by gravity; used to indicate the force to which a body is subjected when it is accelerated
  Synonyms: gee, g-force
 6. noun One of the four nucleotides used in building DNA; all four nucleotides have a common phosphate group and a sugar (ribose)
  Synonyms: deoxyguanosine monophosphate
 7. noun (physics) the universal constant relating force to mass and distance in Newton's law of gravitation
  Synonyms: gravitational-constant, universal gravitational constant, constant of gravitation

ارجاع به لغت g

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «g» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/g

لغات نزدیک g

پیشنهاد بهبود معانی