فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Palaver

pəˈlævər pəˈlɑːvə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

 • noun verb - transitive verb - intransitive
  گفت‌ؤگوی مفصل، مکالمه، هرزه درایی، وراجی، پر‌حرفی کردن، از راه به در بردن، چاخان کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد palaver

 1. noun Incessant and usually inconsequential talk
  Synonyms: babble, blab, blabber, chat, chatter, chitchat, jabber, prate, prattle, small talk, gab, gas, yak
 2. noun Loud and confused and empty talk
  Synonyms: babble, conversation, cajolery, talk, speech, blab, chatter, chitchat, blandishment, hot-air, clack, conference, debate, dialogue, empty words, discussion, flatter, flummery, gab, parley, empty talk, wheedle, rhetoric
 3. verb To talk volubly, persistently, and usually inconsequentially
  Synonyms: chatter, prate, clack, blabber, prattle, babble, chitchat, jabber, rattle, run on, piffle, go on, spiel, tittle-tattle, gab, twaddle, gas, jaw, yak, maunder, blab, gibber, tattle, gabble
 4. verb Influence or urge by gentle urging, caressing, or flattering
  Synonyms: wheedle, cajole, blarney, coax, sweet-talk, inveigle

ارجاع به لغت palaver

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «palaver» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/palaver

لغات نزدیک palaver

پیشنهاد بهبود معانی